Op deze pagina treft u onze Algemene Voorwaarden aan die van toepassing zijn op al onze transacties en dienstverlening.

Het is ook mogelijk om onze Algemene Voorwaarden als PDF document te downloaden >> Algemene Voorwaarden TachYons LLP 20171231

Artikel I.      Algemene Voorwaarden Tachyons Nederland  LLP

 

Artikel II.    TOEPASSELIJKHEID

Sectie 2.01    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Tachyons LLP (verder Opdrachtnemer) en Opdrachtgever, waaronder begrepen alle Werkzaamheden die Opdrachtnemer verleent en in het bijzonder de diensten zoals in de Offerte staan vermeld.

Sectie 2.02    Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

 

Artikel III.   VERPLICHTING

Sectie 3.01    Opdrachtnemer zal bij het verrichten van de Werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever in acht nemen. In het bijzonder draagt Opdrachtnemer zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

Sectie 3.02    Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht om de Werkzaamheden door derden te laten verrichten.

 

Artikel IV.    OFFERTES

Sectie 4.01    Alle Offertes zijn geheel vrijblijvend en Opdrachtnemer is slechts aan de Offerte gebonden indien de Offerte binnen veertien (14) dagen door Opdrachtgever is ondertekend en door Opdrachtnemer is ontvangen.

Sectie 4.02    De in de Offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Offerte is vermeld.

 

Artikel V.     UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Sectie 5.01    In het geval dat de Werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of op een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Sectie 5.02    Wijziging, aanvulling of correctie van de overeengekomen opdracht kan slechts bij nadere, schriftelijke overeenkomst worden bepaald. Indien door omstandigheden die in de sfeer van de opdrachtgever liggen meerwerk noodzakelijk wordt om de opdracht uit te voeren, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hieromtrent informeren en na overleg met de Opdrachtgever tot uitvoering van het meerwerk overgaan. De kosten van dit meerwerk zullen voor rekening van de Opdrachtgever komen.

Sectie 5.03    Het betrekken of inschakelen van derden bij de uitvoering van de opdracht door de Opdrachtgever en of Opdrachtnemer geschiedt uitsluitend met wederzijds goedvinden.

Sectie 5.04    Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging en/of de overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal Opdrachtnemer zich inspannen om te bewerkstelligen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de Opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. Niettegenstaande dit voorgaande heeft Opdrachtnemer het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.

 

Artikel VI.    CONTRACTSDUUR EN UITVOERINGSTERMIJN

Sectie 6.01    In het geval dat in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer biedt ten aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige levering geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Opdrachtnemer.

 

Artikel VII.  HONORARIUM

Sectie 7.01    Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

Sectie 7.02    Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht.

Sectie 7.03    Opdrachtnemer is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de Overeenkomst is gesloten met Opdrachtgever te verrekenen.

Artikel VIII. BETALING

Sectie 8.01    Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Opdrachtnemer binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan Opdrachtnemer te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Sectie 8.02    Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

Artikel IX.    EIGENDOMSVOORBEHOUD

Sectie 9.01    Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, ontwerpen, apparatuur, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens Opdrachtnemer heeft voldaan.

Sectie 9.02    Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Sectie 9.03    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer direct daarvan op de hoogte te stellen.

Sectie 9.04    Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Sectie 9.05    Voor het geval dat Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepbare toestemming aan Opdrachtnemer om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mee terug te (doen) nemen.

 

Artikel X.     KLACHTEN

Sectie 10.01  Klachten over de Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door Opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Sectie 10.02  Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer in de gelegenheid worden gesteld om de Werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de Werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

 

 

Artikel XI.    OPZEGTERMIJN

Sectie 11.01  Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

Sectie 11.02  Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies. Daarnaast is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte Werkzaamheden.

Sectie 11.03  Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer verliest opdrachtnemer haar aanspraak op betaling, behoudens voor zover de reeds verrichtte Werkzaamheden van nut zijn voor Opdrachtgever.

 

Artikel XII.  AANSPRAKELIJKHEID

Sectie 12.01  Gezien de aard van de Werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de Werkzaamheden een rol spelen, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een handelen of nalaten van Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

Sectie 12.02  In het geval dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever geleden schade, is de schade die Opdrachtnemer gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de Werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de Werkzaamheden die Opdrachtnemer op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van Opdrachtgever heeft uitgevoerd.

Sectie 12.03  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de Overeenkomst. Een en ander laat de zorgplicht van de Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 3 onverlet.

Sectie 12.04  De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, alsmede de vrijwaring als bedoeld in artikel 12.3 worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van Opdrachtnemer en ieder ander van wiens hulp Opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de Werkzaamheden.

Sectie 12.05  De aansprakelijkheid voor de Werkzaamheden die Opdrachtnemer aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover als de derde de Opdrachtnemer effectief vrijwaart.

 

 

 

Artikel XIII. CONTRACTSOVERNEMING

Sectie 13.01  Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij Opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle terzake relevante (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.

Sectie 13.02  In geval van contractsverneming vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

 

Artikel XIV.  ONAFHANKELIJKHEID

Sectie 14.01  Opdrachtnemer heeft zich te houden aan de relevante onafhankelijkheidsvoorschriften van nationale en internationale regelgevers. Om Opdrachtnemer in staat te stellen zich aan de betreffende onafhankelijkheidsvoorschriften te houden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer tijdig, juist en volledig te informeren omtrent de juridische structuur en de zeggenschapsverhoudingen van (de groep, waartoe) Opdrachtgever (behoort), alle financiële en overige belangen en participaties van Opdrachtgever, alsmede van alle overige (financiële) samenwerkingsverbanden haar onderneming of organisatie aangaand, een en ander in de ruimste zin des woords.

 

Artikel XV.   INTERNETGEBRUIK

Sectie 15.01  Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

 

 

Artikel XVI.  OVERMACHT

Sectie 16.01  Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan dataverlies als gevolg van computerstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer verhinderen of beperken.

Sectie 16.02  In het geval dat Opdrachtnemer door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opdrachtnemer het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze, zonder dat Opdrachtnemer gehouden is om enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

Sectie 16.03  In het geval dat Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever die voortvloeien uit de Overeenkomst heeft voldaan en ten behoeve van Opdrachtgever gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte Werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Opdrachtnemer gerechtigd om de betreffende Werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Opdrachtnemer te voldoen.

 

Artikel XVII. VRIJWARINGEN

Sectie 17.01  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Sectie 17.02  Indien Opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel XVIII.        INTELLECTUELE EIGENDOM

Sectie 18.01  Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, Overeenkomsten, ontwerpen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt ten behoeve van Opdrachtgever en mogen door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Sectie 18.02  Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de Werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Sectie 18.03  Opdrachtnemer is gerechtigd om al hetgeen door Opdrachtnemer is vervaardigd te signeren en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

 

Artikel XIX.  GEHEIMHOUDING

Sectie 19.01  Indien Opdrachtnemer – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkent of toegestaan recht van verschoning, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel XX.   BEËINDIGING

Sectie 20.01  Opdrachtnemer is gerechtigd om de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en verplichting tot schadevergoeding, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, indien:

(a)      Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;

(b)     Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;

(c)      Opdrachtgever overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf;

(d)     Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt; of

(e)      Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer niet voldoet aan enige wettelijke verplichting, dan wel enige verplichting die voortvloeit uit de Overeenkomst.

Sectie 20.02  Opdrachtnemer is in de in artikel 16.1 genoemde gevallen gerechtigd om het door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigde honorarium terstond in zijn geheel op te eisen.

Sectie 20.03  Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer onmiddellijk te informeren indien zich een omstandigheid in de zin van artikel 20.1 voordoet. In het geval dat zich een omstandigheid in de zin van artikel 20.1 sub e. voordoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is enige schuld aan Opdrachtnemer direct opeisbaar.

 

Artikel XXI.  OVERDRACHT EN PLICHTEN

Sectie 21.01  Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze algemene voorwaarden gesloten Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

 

Artikel XXII. VERVALTERMIJN

Sectie 22.01  Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in ieder geval na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat Opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Opdrachtnemer kan aanwenden.

Artikel XXIII.        AFSTAND VAN RECHTEN

Sectie 23.01  Het niet direct afdwingen van enig recht of bevoegdheid van Opdrachtnemer zal de rechten en bevoegdheden van Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de Overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien deze schriftelijk is gedaan.

 

Artikel XXIV.         CONVERSIE

Sectie 24.01  Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de Overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

Artikel XXV.           NAWERKING EN STRIJDIGE CLAUSULES

Sectie 25.01  De bepalingen van deze Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Sectie 25.02  In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging en/of overige gemaakte afspraken per brief, fax of e-mail opgenomen voorwaarden.


Artikel XXVI.         PERSOONSGEGEVENS EN VERWERKERSOVEREENKOMST

Sectie 26.01  De bepalingen van deze paragraaf gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zijn van toepassing op Overeenkomst indien en voor zover Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever als verwerker in de zin van de AVG kan worden aangemerkt. Dit is met name het geval indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer Persoonsgegevens heeft verstrekt ter uitvoering van de Overeenkomst. Indien Partijen een separate verwerkersovereenkomst sluiten, prevaleert die boven deze paragraaf.

Sectie 26.02  De volgende begrippen hebben de betekenis als gedefinieerd in artikel 4 AVG: Persoonsgegevens, Verwerker (zijnde Opdrachtnemer), Verwerkingsverantwoordelijke (zijnde Opdrachtgever), Betrokkene(n), Verwerking, Derde, Ontvanger, Toestemming van de betrokkene, Inbreuk in verband met persoonsgegevens (hierna: Datalek). Meldplicht: de verplichting tot het melden van een Datalek als bedoeld in art. 33 AVG.

Sectie 26.03  Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van Opdrachtgever onder de voorwaarden en voor het doel als vermeld in de offerte, Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden Opdrachtnemer. Opdrachtgever is vooraf toereikend geïnformeerd over met de uitvoering van de hiermee gepaard gaande verwerkingen.

Sectie 26.04  Opdrachtnemer zal Persoonsgegevens niet aan een derde land of een internationale organisatie doorgeven, tenzij Opdrachtnemer tot die verwerking wegens eens Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling verplicht is. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever voorafgaand aan de verwerking in kennis van  dat  wettelijk  voorschrift,  tenzij  die  wetgeving dit om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt.

Sectie 26.05  Opdrachtnemer is gerechtigd een sub-Verwerker bij de verwerking in te schakelen, mits het bepaalde in art. 28 lid 2 en 4 AVG gevolgd wordt.

Sectie 26.06  Voor Verwerkingen voor doeleinden die niet door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is de Opdrachtnemer uitdrukkelijk niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.

Sectie 26.07  Opdrachtnemer staat ervoor in dat alle tot verwerken van persoonsgegevens gemachtigde personen zich schriftelijk tot vertrouwelijkheid jegens haar hebben verbonden.

Sectie 26.08  Opdrachtgever garandeert dat de doelen van Verwerking te allen tijde passen binnen de AVG en dat voor de Verwerkingen een rechtmatige grondslag bestaat.

Sectie 26.09 Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot het verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in de Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van Derden en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid jegens Derden te dier zake.

Sectie 26.10 Opdrachtnemer verleent, tegen vergoeding van de redelijke kosten van Opdrachtnemer, zo mogelijk bijstand aan Opdrachtgever bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 35 (gegevensbeschermingseffectbeoordeling) en 36 (voorafgaande raadpleging toezichthoudende autoriteit) AVG.

Sectie 26.11 Opdrachtgever kan toezien op de naleving van waarborgen door Opdrachtnemer ingevolge de AVG door middel van voor rekening van Opdrachtgever komende audits, die door een door Opdrachtgever aan te wijzen onafhankelijke deskundige zullen worden uitgevoerd.

Sectie 26.12 Opdrachtnemer zal door Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst verstrekte Persoonsgegevens voor een periode van ten hoogste 36 maanden na afloop van de Overeenkomst bewaren onder meer met het oog op door Opdrachtgever te verstrekken vervolgopdrachten, waarna de Persoonsgegevens door Opdrachtnemer worden vernietigd.

Sectie 26.13 Beveiligingsmaatregelen Opdrachtnemer heeft – rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen –  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder de overeenkomstige artikel 32 AVG vereiste maatregelen, indien die passend zijn. In elk geval zijn maatregelen getroffen ter zake de autorisatie van medewerkers, bewustzijn, een update protocol van patches, SSL-/TSL certificaat, pseudonimisering van gegevens tussen componenten buiten de server om, wachtwoordverificatie voor toegang tot persoonsgegevens, fysieke beveiliging met een beperkt aantal sleutelhouders en inbraakbeveiliging. Opdrachtgever verklaart dat de getroffen maatregelen in de gegeven omstandigheden passend zijn.

Sectie 26.14 Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.

Sectie 26.15 Datalekken Opdrachtnemer zal Opdrachtgever bij het ontdekken van een Datalek hiervan zonder onredelijke vertraging, en in beginsel binnen 72 uur – de tijd die valt in weekends en feestdagen niet meegerekend – na ontdekking, op de hoogte stellen, onder mededeling van de gegevens bedoeld in art. 33 lid 3 AVG, te weten – kort samengevat: a. de aard van het Datalek, b. de gegevens van de functionaris voor gegevensbescherming indien Opdrachtnemer die heeft aangesteld, c. de waarschijnlijke gevolgen van het Datalek en d. de getroffen en te treffen maatregelen om het Datalek aan te pakken.

Sectie 26.16 Opdrachtnemer is nimmer gehouden een Datalek te melden aan Betrokkene(n) en/of de toezichthoudende instanties. Dit behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

Sectie 26.17 Rechten van betrokkenen Opdrachtnemer verleent voor zover mogelijk en tegen vergoeding van de redelijke kosten van Opdrachtnemer, bijstand aan Opdrachtgever bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de rechten van Betrokkenen als genoemd in Hoofdstuk III AVG. Indien Opdrachtnemer een verzoek tot verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming van persoonsgegevens, als bedoeld in artikel 16 AVG ontvangt, zal Opdrachtnemer het verzoek met gelijktijdige mededeling hiervan aan Betrokkene(n) doorsturen aan Opdrachtgever en zal Opdrachtgever het verzoek – zo nodig in overleg met Opdrachtnemer – afhandelen.

Sectie 26.18 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

Sectie 26.19 Geheimhouding en vertrouwelijkheid Op alle Persoonsgegevens die Opdrachtnemer van Opdrachtgever verwerkt, rust een geheimhoudingsplicht jegens Derden, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Als het verstrekken van de informatie aan Derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de Overeenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een Derde te verstrekken, een ander in overeenstemming met de AVG.

 

Artikel XXVII.        WERVINGSVERBOD

Sectie 27.01  Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de Opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de Opdracht medewerkers die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Opdracht in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen dan in overleg met de wederpartij. De partij die ondanks dit wervingsverbod toch (een) medewerker(s) van de andere partij in dienst neemt is gehouden aan die andere partij tenminste de wervingskosten te voldoen die de andere partij zal moeten maken om (een) vervangende medewerker(s) aan te trekken.

 

 

Artikel XXVIII.      TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Sectie 28.01  Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 31 december 2017

Sectie 28.02  In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Sectie 28.03  De rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt beheerst door Nederlands recht.

Sectie 28.04  Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

TachYons Nederland LLP © 2018   |   Contact